Welkom bij BoatFocus

BoatFocus

Javakade 514

1019 SC Amsterdam

Tel.: 020 - 419 62 59

info@BoatFocus.com

Algemene voorwaarden van BoatFocus

Inhoudsopgave

1 Definities

2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3 Offertes van BF aan klant(en) en/of prospect(s)

4 Annulering van de opdracht na bevestiging van de opdracht

5 Tarieven

6 Contractduur, uitvoeringstermijn

7 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

8 Wijziging van de opdracht, meerwerk

9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

11 Opschorting en ontbinding van overeenkomsten

12 Facturatie, aanbetalingen en betalingsvoorwaarden

13 Aansprakelijkheid

14 Geschillen

15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16 Eigendomsvoorbehoud

17 Vrijwaringen

18 Overmacht

19 Geheimhouding

20 Intellectueel eigendom en auteursrechten

 

1 Definities

Tenzij anders aangegeven, worden in deze algemene voorwaarden onderstaande termen gebruikt met de daarna vermelde betekenis:

1.1 BoatFocus (hierna ook te noemen “BF”): de rechtsvorm, en alle daaronder vallende en daarbij behorende natuurlijke en/of rechtspersonen, handelend onder de naam “BoatFocus”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34242311 (vestigingsnummer: 000010306625) en bij de Nederlandse Belastingdienst bekend met het volgende BTW-nummer: NL124341196B01.

De activiteiten van BF omvatten het leveren en installeren van diverse artikelen voor en op pleziervaartuigen en beroepsmatig gebruikte schepen, zoals bijv. scheepelektronica, scheepelektra, multimedia-apparatuur voor gebruik aan boord, huishoudelijke apparatuur, en diverse andere artikelen.

1.2 Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf, en die een overeenkomst aangaat c.q. aangegaan is met BF voor door BF aan deze partij te leveren of geleverde zaken.

1.3 Prospect: de (potentiële) klant die van BF een schriftelijke offerte heeft ontvangen voor door BF aan die (potentiële) klant te leveren zaken.

1.4 Offerte: schriftelijke aanbieding van BF aan klant(en) en/of prospect(s) om bepaalde zaken tegen een bepaalde prijs te leveren.

1.5 Opdracht: de tussen BF en de klant overeengekomen zaken die BF aan deze klant zal leveren.

1.6 Schriftelijk: communicatie tussen BF en klant(en) en/of prospect(s) die op papier is opgesteld of op papier zou kunnen worden afgedrukt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook e-mail en berichten die worden verstuurd via digitale communicatiemiddelen (bijvoorbeeld via Internet, mobiele telefoons, enz.).
1.7 Leverancier: bedrijf of natuurlijk persoon die producten en/of diensten levert aan BF.
1.8 Dag / maand / jaar: (respectievelijk) kalenderdag, kalendermaand en kalenderjaar.
1.9 Overmacht: onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden, zoals bijvoorbeeld oorlogen of daarmee gelijk te stellen conflictsituaties, natuurrampen (bijv. aardbevingen en overstromingen), extreme weersomstandigheden, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, niet of onvoldoende functioneren van ICT infrastructuren, enz., waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan werkstakingen binnen BF en/of binnen door en/of namens BF ingezette derden, en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van dergelijke partijen.
2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, en werkzaamheden van BF, opdrachten aan BF en overeenkomsten tussen BF en klant(en) en/of prospect(s), waarop BF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan BF, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op activiteiten die onder andere handelsnamen van de lid 1.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde organisatie worden ondernomen.
2.4 Voorwaarden van klant(en), prospect(s) en/of derden, eventueel vermeld in van dergelijke partijen afkomstige stukken en/of waarnaar door dergelijke partijen wordt verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.
2.5 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van BF en liggen daar ook ter inzage. Indien van toepassing en op verzoek van klant(en) en/of prospect(s), zal BF een kopie van deze algemene voorwaarden aan dergelijke partijen doen toekomen.
2.7 BF kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, zonder daarvoor toestemming of instemming nodig te hebben van klant(en) en/of prospect(s), en/of de gewijzigde algemene voorwaarden aan dergelijke partijen te hoeven communiceren. Na wijziging van deze algemene voorwaarden zal BF de gewijzigde versie deponeren bij de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van BF.
2.8 Van toepassing is steeds de laatst door BF gedeponeerde versie.
2.9 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3 Offertes van BF aan klant(en) en/of prospect(s)
3.1 Offertes van BF aan klant(en) en/of prospect(s) zijn gebaseerd op informatie die door BF is ontvangen van die partij(en). De klant(en) en/of prospect(s) van BF staat/staan er voor in dat zij naar beste weten alle voor de voorbereiding en de uitvoering van de opdracht benodigde essentiële informatie aan BF hebben gegeven.
3.2 Als er nieuwe informatie beschikbaar komt en/of als bekende informatie gewijzigd is, die van belang zou kunnen zijn voor BF en m.n. voor de voorbereidingen en uitvoering door BF van de opdracht aan BF, zal de partij die over de nieuwe of gewijzigde informatie beschikt deze informatie zonder vertraging aan de andere partij(en) schriftelijk communiceren.
3.3 Tenzij anders vermeld in BF’ offerte, zijn BF’ offertes vrijblijvend en 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de in de offerte vermelde datum.
3.4 BF is alleen aan de offertes gehouden als de betreffende klant en/of prospect de offerte binnen 30 dagen aanvaardt en dat schriftelijk binnen dezelfde termijn aan BF bevestigd. Na een (valide) bevestiging is er een overkomst tot stand gekomen tussen BF en die klant en/of prospect conform de inhoud van de offerte en de daaraan verbonden voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen.
3.5 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in BF’ offertes exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en alle andere voor de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis-, verblijfs- verzend- en administratiekosten.
3.6 Als de aanvaarding van de offerte van BF (op ondergeschikte punten) afwijkt van het gedane aanbod in de originele offerte van BF, is BF niet gebonden aan deze wijzigingen, noch aan de gehele offerte. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BF schriftelijk anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht BF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in BF’ offerte aangeboden prijs.
3.8 BF’ offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4 Annulering van de opdracht na bevestiging van de opdracht
4.1 Een klant kan de opdracht aan BF schriftelijk annuleren nadat deze klant de opdracht al aan BF schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 Als de voorbereidingen voor de uitvoering van de opdracht of de uitvoering van de opdracht al door BF zijn gestart op het moment dat de klant aan BF schriftelijk heeft bevestigd dat zij de aan BF bevestigde opdracht wenst te annuleren, heeft BF het recht alle kosten van de reeds gestarte voorbereidingen, uitgevoerde werkzaamheden, geleverde zaken en de bestelde zaken die niet meer kunnen worden afbesteld, in rekening te brengen bij die klant.
4.3 Tevens heeft BF in dergelijke gevallen het recht om een redelijke schadevergoeding van die klant te eisen voor de door BF geleden aantoonbare schade als gevolg van de annulering van de opdracht.
5 Tarieven
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld in de offerte(s) van BF, stelt BF haar tarieven vast volgens haar tarieven per uur, dagdeel of dag en volgens haar verkoopprijzen per verpakkingseenheid.
5.2 Kantoorkosten en kosten van de voorbereidingen van BF van de opdracht zijn inbegrepen in de tarieven van BF per tijdseenheid.
5.3 BF brengt reis- en verblijfskosten in rekening bij de klant of prospect conform de door die klant of prospect aan BF verleende opdracht.
5.4 BF heeft het recht haar tarieven en verkoopprijzen te verhogen als er significante stijgingen hebben plaatsgevonden van haar inkoopprijzen en/of van haar kosten, tussen het moment van de door de klant of prospect aan BF verleende opdracht en de start van de uitvoering van die opdracht, als deze stijgingen bij het aangaan van de overeenkomst niet redelijkerwijs voorzienbaar waren.
5.5 Als BF haar tarieven en/of verkoopprijzen met meer dan 10% verhoogt, zal BF die stijgingen en ingangsdatum aan de betreffende klant(en) en/of prospect(s) schriftelijk bevestigen.
5.6 Als een klant of prospect niet akkoord gaat met de door BF bevestigde verhoging(en) van meer dan 10%, kan de klant of prospect de opdracht schriftelijk annuleren binnen 14 dagen na de kennisgeving van BF m.b.t. de verhoging(en).
6 Contractduur, uitvoeringstermijn
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaan partijen de overeenkomst voor de opdracht aan voor onbepaalde tijd.
6.2 Als in de overeenkomst voor de opdracht een uitvoeringstermijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn. Als de uitvoeringstermijn wordt overschreden, dient de klant BF schriftelijk in gebreke te stellen.
7 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
7.1 BF voert de werkzaamheden van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
7.2 BF heeft het recht (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren. In voorkomende gevallen zal BF dit doen na overleg met de betreffende klant of prospect en zal BF haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 
7.3 Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan BF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.4 Als door BF of door BF ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of (een) door de klant aangewezen andere locatie(s), draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
8 Wijziging van de opdracht, meerwerk
8.1 Een klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden en benodigdheden.
8.2 Wanneer door de klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt BF de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht van de klant. 
8.3 Leidt dit tot meerwerk, dan brengt BF dit als een aanvullende opdracht in rekening bij die klant.
8.4 In afwijking van het voorgaande in deze bepaling m.b.t. wijziging van de opdracht en meerwerk, brengt BF geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan BF kunnen worden toegerekend. 
9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
9.1 Als BF aan een klant voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, zal deze klant het door BF ter beschikking gestelde binnen 7 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe van BF, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan BF teruggeven, zonder dat daarbij kosten voor BF ontstaan.
9.2 Als een klant, na ontvangst van een aanmaning, alsnog in gebreke blijft, heeft BF het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van reparatie of vervanging, op die klant te verhalen.
 
10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
10.1 De door BF te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
10.2 Voor zover van toepassing zijn de garanties van BF gelijk aan de (voorwaardelijke) garanties die leveranciers van BF op hun producten geven.
10.3 BF geeft geen garanties m.b.t. de werkzaamheden van BF. Klanten kunnen dan ook geen enkel recht ontlenen aan het al dan niet en/of niet geheel goed functioneren van de door BF geleverde zaken.
10.4 Klachten over door BF verrichte werkzaamheden dienen door de betreffende klant uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum en uiterlijk binnen 30 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden en leveringen, schriftelijk worden gemeld aan BF. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BF de klacht zo goed mogelijk kan onderzoeken en er zo adequaat mogelijk op kan reageren.
10.5 Als een klacht volgens BF terecht is, zal BF binnen een redelijke termijn corrigerende werkzaamheden uitvoeren en/of de werkzaamheden uitvoeren zoals was overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. In voorkomende gevallen heeft BF het recht deze werkzaamheden uit te besteden aan derden, maar BF blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.
10.6 Als de uitvoering door BF van corrigerende en/of overeengekomen werkzaamheden niet meer redelijkerwijs mogelijk of zinvol is, is BF aansprakelijk voor eventuele directe schades, binnen de grenzen van het gestelde in deze algemene voorwaarden m.b.t. de aansprakelijkheid van BF.
10.7 Als BF vaststelt dat een klacht niet gegrond is, heeft BF het recht alle kosten van de behandeling door BF van de klacht, inclusief alle onderzoekskosten, in rekening te brengen bij de klant die de klacht heeft ingediend. De betreffende klant zal de BF factuur dienaangaande voldoen binnen de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
10.8 Na het verstrijken van een garantietermijn, heeft BF het recht alle herstel- of vervangingskosten, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de betreffende klant in rekening te brengen.
10.9 In afwijking van wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BF en de door BF bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, maximaal één kalenderjaar.
11 Opschorting en ontbinding van overeenkomsten
11.1 BF heeft het recht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen BF en een klant geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst BF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van BF in redelijkheid kan worden gevergd dat BF de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
11.2 BF heeft tevens het recht de overeenkomst tussen BF en de klant te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BF kan worden gevergd.
11.3 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BF op de betreffende klant onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Als BF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt BF haar aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst.
11.5 Als BF tot opschorting of ontbinding overgaat, is BF op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zouden kunnen ontstaan. 
11.6 Als de klant haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BF gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting voor BF tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
12 Facturatie, aanbetalingen en betalingsvoorwaarden
12.1 BF stelt voor alle opdrachten facturen op volgens de daarvoor van toepassing zijnde regels en stuurt deze naar de betreffende klant.
12.2 BF heeft het recht een redelijke aanbetaling (voorschot) in rekening te brengen bij de klant. In voorkomende gevallen, stelt BF hiervoor separate facturen en stuurt deze naar de betreffende klant. Aanbetalingen van de betreffende klant zullen door BF vermeld en verrekend worden met corresponderende vervolgfacturen van BF aan de betreffende klant.
12.3 Tenzij anders overeengekomen, zal een klant de facturen van BF uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen voldoen aan BF op de wijze zoals aangegeven op de facturen.
12.4 Als een klant de betreffende BF factuur voor een aanbetaling (voorschot) niet of niet geheel voor de vervaldatum heeft voldaan, is BF niet gehouden de opdracht, geheel of gedeeltelijk, uit te voeren.
12.5 Als een klant de betreffende BF factuur niet of niet geheel voor de betreffende vervaldatum heeft voldaan, is deze klant van rechtswege in verzuim en heeft BF het recht de wettelijke rente te berekenen aan de betreffende klant over het gehele openstaande saldo.
12.6 BF heeft dan het recht de rente te berekenen vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot de dag waarop het gehele bedrag is voldaan.
12.7 Voor herinnering(en), aanmaning(en) en sommatie(s) heeft BF het recht per keer maximaal 
€ 100,00 (zegge: één honderd Euro), exclusief BTW, te berekenen aan de betreffende klant.
12.8 BF heeft het recht de door de klant aan BF gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.9 BF kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren als een klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
12.10 BF kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag en/of surséance van betaling van een klant, zijn alle vorderingen van BF op die klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.
12.12 Als een klant haar verplichtingen niet nakomt, zijn alle kosten die BF maakt om te kunnen vorderen van de betreffende klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van die klant.
13 Aansprakelijkheid
13.1 Voor bevestigde opdrachten heeft BF een inspanningsverplichting. Als BF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling m.b.t. aansprakelijkheid is bepaald.
13.2 BF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BF is uitgegaan van door of namens de betreffende klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens aan BF bekend hoorden te zijn.
13.3 BF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.4 BF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor gevolgschade, daaronder ook begrepen (bijvoorbeeld) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de vermeend gebrekkige levering van BF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BF toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de betreffende klant heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 BF is niet aansprakelijk voor schades ontstaan door werkzaamheden van derden.
13.6 De aansprakelijkheid van BF is beperkt tot het bedrag dat een assuradeur aan BF heeft uitgekeerd.
13.7 De in deze bepaling m.b.t. aansprakelijkheid bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid van BF gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BF en/of van medewerkers van BF en/of door en/of namens BF ingezette derden.
14 Geschillen
14.1 In geval van geschillen tussen BF en een klant, zullen alle betrokken partijen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om deze geschillen onderling op te lossen. Geschillen tussen betrokken partijen kunnen ook het gevolg zijn van overmacht (force majeure) zoals wettelijk beschreven en aangevuld in deze algemene voorwaarden. 
14.2 Als betrokken partijen de geschillen niet onderling kunnen oplossen, kunnen partijen besluiten de hulp in te roepen van externe, onafhankelijke derde, die in een rol van arbiter een advies of een bindende uitspraak zal doen over de ontstane situatie. Alle betrokken partijen dienen gezamenlijk en unaniem te beslissen als zij een bindende uitspraak wensen. Als één of meerdere betrokken partijen geen bindende uitspraak wenst/wensen, zal de arbiter worden gevraagd een advies uit te brengen, dat vervolgens door alle betrokken partijen besproken en gebruikt zal worden om in tweede instantie de geschillen onderling op te lossen. De keuze van de eventuele arbiter dient de goedkeuring te hebben van alle betrokken partijen. De kosten van de eventuele arbiter zullen gelijkelijk door alle betrokken partijen worden gedragen.
14.3 Als bovenstaande inspanningen niet voor een definitieve oplossing voor de dan ontstane situatie heeft kunnen zorgen, zal de zaak worden voorgelegd aan een rechtbank, conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
15.1 Op alle opdrachten aan BF en overeenkomsten tussen BF en (een) klant(en) is/zijn het Nederlands recht van toepassing, ook als deze opdrachten en overeenkomsten geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd en/of als één of meerdere van de betrokken partijen buiten Nederland residentie heeft gekozen.
15.2 Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BF bevoegd om van eventuele geschillen tussen BF en een klant kennis te nemen en daarover te oordelen.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door BF geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BF totdat de klant al haar verplichtingen is nagekomen.
16.2 Een klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
16.3 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan dient de klant daarvan BF onmiddellijk op de hoogte stellen.
16.4 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en voldoende verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven aan BF of aan door BF aangewezen partijen.
16.5 De door BF geleverde zaken, die volgens lid 1 van deze bepalingen m.b.t. eigendomsvoorbehoud onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
16.6 Als BF haar in deze bepalingen m.b.t. eigendomsvoorbehoud aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft de klant onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BF en/of aan door BF daartoe aangewezen derde partijen, om alle locaties waar de eigendommen van BF zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.
17 Vrijwaringen
17.1 Een klant zal BF volledig vrijwaren voor alle aanspraken van en verplichtingen jegens derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen BF en die klant schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BF toerekenbaar is.
17.2 Als BF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de betreffende klant gehouden BF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van deze klant in dat geval verwacht mag worden.
17.3 Mocht de betreffende klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van BF en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de betreffende klant.
18 Overmacht
18.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en, volgens de wet, ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden, zoals bijvoorbeeld oorlogen of daarmee gelijk te stellen conflictsituaties, natuurrampen (bijv. aardbevingen en overstromingen), extreme weersomstandigheden, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, niet of onvoldoende functioneren van ICT infrastructuren, enz., waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan werkstakingen binnen BF en/of binnen door en/of namens BF ingezette derden, en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van dergelijke partijen.
18.3 BF heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat BF haar verplichtingen had moeten nakomen.
18.4 Partijen hebben het recht hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uit te stellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan heeft elke partij het recht de overeenkomst tussen BF en de klant te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
18.5 Als BF op het moment van overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk was nagekomen of zal BF deze nog kunnen nakomen, dan mag BF voor dit deel een factuur indienen bij de betreffende klant. De klant voldoet deze factuur dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
19 Geheimhouding
19.1 Alle partijen zijn verplicht alle voor de opdracht ontvangen en/of ter beschikking gestelde en/of verworven vertrouwelijke informatie, geheim te houden en niet aan derden bekend te maken of ter inzage te geven, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van die partij die deze informatie heeft geleverd of waar die informatie over gaat. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is aangegeven door de partij die deze informatie heeft geleverd of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
19.2 Het gestelde in lid 1 van deze bepalingen m.b.t. geheimhouding is niet van toepassing als een partij door een wettelijke bepaling of door een gerechtelijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken. In voorkomende gevallen hebben partijen dan geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling, noch hebben partijen het recht de overeenkomst tussen BF en de betreffende klant te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.
20 Intellectueel eigendom en auteursrechten
20.1 BF behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die BF toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
20.2 BF heeft tevens het recht de door de uitvoering van een overeenkomst door BF verworven kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij de bepalingen m.b.t. geheimhouding in deze algemene voorwaarden worden geschonden.1.5 Opdracht: de tussen BF en de klant overeengekomen zaken die BF aan deze klant zal leveren.

1.6 Schriftelijk: communicatie tussen BF en klant(en) en/of prospect(s) die op papier is opgesteld of op papier zou kunnen worden afgedrukt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook e-mail en berichten die worden verstuurd via digitale communicatiemiddelen (bijvoorbeeld via Internet, mobiele telefoons, enz.).

1.7 Leverancier: bedrijf of natuurlijk persoon die producten en/of diensten levert aan BF.

1.8 Dag / maand / jaar: (respectievelijk) kalenderdag, kalendermaand en kalenderjaar.

1.9 Overmacht: onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden, zoals bijvoorbeeld oorlogen of daarmee gelijk te stellen conflictsituaties, natuurrampen (bijv. aardbevingen en overstromingen), extreme weersomstandigheden, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, niet of onvoldoende functioneren van ICT infrastructuren, enz., waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan werkstakingen binnen BF en/of binnen door en/of namens BF ingezette derden, en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van dergelijke partijen.

 

2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, en werkzaamheden van BF, opdrachten aan BF en overeenkomsten tussen BF en klant(en) en/of prospect(s), waarop BF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan BF, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op activiteiten die onder andere handelsnamen van de lid 1.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde organisatie worden ondernomen.

2.4 Voorwaarden van klant(en), prospect(s) en/of derden, eventueel vermeld in van dergelijke partijen afkomstige stukken en/of waarnaar door dergelijke partijen wordt verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.

2.5 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van BF en liggen daar ook ter inzage. Indien van toepassing en op verzoek van klant(en) en/of prospect(s), zal BF een kopie van deze algemene voorwaarden aan dergelijke partijen doen toekomen.

2.7 BF kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, zonder daarvoor toestemming of instemming nodig te hebben van klant(en) en/of prospect(s), en/of de gewijzigde algemene voorwaarden aan dergelijke partijen te hoeven communiceren. Na wijziging van deze algemene voorwaarden zal BF de gewijzigde versie deponeren bij de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van BF.

2.8 Van toepassing is steeds de laatst door BF gedeponeerde versie.

2.9 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

3 Offertes van BF aan klant(en) en/of prospect(s)

3.1 Offertes van BF aan klant(en) en/of prospect(s) zijn gebaseerd op informatie die door BF is ontvangen van die partij(en). De klant(en) en/of prospect(s) van BF staat/staan er voor in dat zij naar beste weten alle voor de voorbereiding en de uitvoering van de opdracht benodigde essentiële informatie aan BF hebben gegeven.

3.2 Als er nieuwe informatie beschikbaar komt en/of als bekende informatie gewijzigd is, die van belang zou kunnen zijn voor BF en m.n. voor de voorbereidingen en uitvoering door BF van de opdracht aan BF, zal de partij die over de nieuwe of gewijzigde informatie beschikt deze informatie zonder vertraging aan de andere partij(en) schriftelijk communiceren.

3.3 Tenzij anders vermeld in BF’ offerte, zijn BF’ offertes vrijblijvend en 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de in de offerte vermelde datum.

3.4 BF is alleen aan de offertes gehouden als de betreffende klant en/of prospect de offerte binnen 30 dagen aanvaardt en dat schriftelijk binnen dezelfde termijn aan BF bevestigd. Na een (valide) bevestiging is er een overkomst tot stand gekomen tussen BF en die klant en/of prospect conform de inhoud van de offerte en de daaraan verbonden voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen.

3.5 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in BF’ offertes exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en alle andere voor de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis-, verblijfs- verzend- en administratiekosten.

3.6 Als de aanvaarding van de offerte van BF (op ondergeschikte punten) afwijkt van het gedane aanbod in de originele offerte van BF, is BF niet gebonden aan deze wijzigingen, noch aan de gehele offerte. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BF schriftelijk anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht BF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in BF’ offerte aangeboden prijs.

3.8 BF’ offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4 Annulering van de opdracht na bevestiging van de opdracht

4.1 Een klant kan de opdracht aan BF schriftelijk annuleren nadat deze klant de opdracht al aan BF schriftelijk heeft bevestigd.

4.2 Als de voorbereidingen voor de uitvoering van de opdracht of de uitvoering van de opdracht al door BF zijn gestart op het moment dat de klant aan BF schriftelijk heeft bevestigd dat zij de aan BF bevestigde opdracht wenst te annuleren, heeft BF het recht alle kosten van de reeds gestarte voorbereidingen, uitgevoerde werkzaamheden, geleverde zaken en de bestelde zaken die niet meer kunnen worden afbesteld, in rekening te brengen bij die klant.

4.3 Tevens heeft BF in dergelijke gevallen het recht om een redelijke schadevergoeding van die klant te eisen voor de door BF geleden aantoonbare schade als gevolg van de annulering van de opdracht.

 

5 Tarieven

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld in de offerte(s) van BF, stelt BF haar tarieven vast volgens haar tarieven per uur, dagdeel of dag en volgens haar verkoopprijzen per verpakkingseenheid.

5.2 Kantoorkosten en kosten van de voorbereidingen van BF van de opdracht zijn inbegrepen in de tarieven van BF per tijdseenheid.

5.3 BF brengt reis- en verblijfskosten in rekening bij de klant of prospect conform de door die klant of prospect aan BF verleende opdracht.

5.4 BF heeft het recht haar tarieven en verkoopprijzen te verhogen als er significante stijgingen hebben plaatsgevonden van haar inkoopprijzen en/of van haar kosten, tussen het moment van de door de klant of prospect aan BF verleende opdracht en de start van de uitvoering van die opdracht, als deze stijgingen bij het aangaan van de overeenkomst niet redelijkerwijs voorzienbaar waren.

5.5 Als BF haar tarieven en/of verkoopprijzen met meer dan 10% verhoogt, zal BF die stijgingen en ingangsdatum aan de betreffende klant(en) en/of prospect(s) schriftelijk bevestigen.

5.6 Als een klant of prospect niet akkoord gaat met de door BF bevestigde verhoging(en) van meer dan 10%, kan de klant of prospect de opdracht schriftelijk annuleren binnen 14 dagen na de kennisgeving van BF m.b.t. de verhoging(en).

 

6 Contractduur, uitvoeringstermijn

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaan partijen de overeenkomst voor de opdracht aan voor onbepaalde tijd.

6.2 Als in de overeenkomst voor de opdracht een uitvoeringstermijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn. Als de uitvoeringstermijn wordt overschreden, dient de klant BF schriftelijk in gebreke te stellen.

 

7 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

7.1 BF voert de werkzaamheden van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

7.2 BF heeft het recht (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren. In voorkomende gevallen zal BF dit doen na overleg met de betreffende klant of prospect en zal BF haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 

7.3 Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan BF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.4 Als door BF of door BF ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of (een) door de klant aangewezen andere locatie(s), draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 

8 Wijziging van de opdracht, meerwerk

8.1 Een klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden en benodigdheden.

8.2 Wanneer door de klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt BF de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht van de klant. 

8.3 Leidt dit tot meerwerk, dan brengt BF dit als een aanvullende opdracht in rekening bij die klant.

8.4 In afwijking van het voorgaande in deze bepaling m.b.t. wijziging van de opdracht en meerwerk, brengt BF geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan BF kunnen worden toegerekend. 

 

9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

9.1 Als BF aan een klant voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, zal deze klant het door BF ter beschikking gestelde binnen 7 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe van BF, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan BF teruggeven, zonder dat daarbij kosten voor BF ontstaan.

9.2 Als een klant, na ontvangst van een aanmaning, alsnog in gebreke blijft, heeft BF het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van reparatie of vervanging, op die klant te verhalen.

 

10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

10.1 De door BF te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

10.2 Voor zover van toepassing zijn de garanties van BF gelijk aan de (voorwaardelijke) garanties die leveranciers van BF op hun producten geven.

10.3 BF geeft geen garanties m.b.t. de werkzaamheden van BF. Klanten kunnen dan ook geen enkel recht ontlenen aan het al dan niet en/of niet geheel goed functioneren van de door BF geleverde zaken.

10.4 Klachten over door BF verrichte werkzaamheden dienen door de betreffende klant uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum en uiterlijk binnen 30 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden en leveringen, schriftelijk worden gemeld aan BF. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BF de klacht zo goed mogelijk kan onderzoeken en er zo adequaat mogelijk op kan reageren.

10.5 Als een klacht volgens BF terecht is, zal BF binnen een redelijke termijn corrigerende werkzaamheden uitvoeren en/of de werkzaamheden uitvoeren zoals was overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. In voorkomende gevallen heeft BF het recht deze werkzaamheden uit te besteden aan derden, maar BF blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

10.6 Als de uitvoering door BF van corrigerende en/of overeengekomen werkzaamheden niet meer redelijkerwijs mogelijk of zinvol is, is BF aansprakelijk voor eventuele directe schades, binnen de grenzen van het gestelde in deze algemene voorwaarden m.b.t. de aansprakelijkheid van BF.

10.7 Als BF vaststelt dat een klacht niet gegrond is, heeft BF het recht alle kosten van de behandeling door BF van de klacht, inclusief alle onderzoekskosten, in rekening te brengen bij de klant die de klacht heeft ingediend. De betreffende klant zal de BF factuur dienaangaande voldoen binnen de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

10.8 Na het verstrijken van een garantietermijn, heeft BF het recht alle herstel- of vervangingskosten, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de betreffende klant in rekening te brengen.

10.9 In afwijking van wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BF en de door BF bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, maximaal één kalenderjaar.

 

11 Opschorting en ontbinding van overeenkomsten

11.1 BF heeft het recht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen BF en een klant geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst BF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van BF in redelijkheid kan worden gevergd dat BF de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

11.2 BF heeft tevens het recht de overeenkomst tussen BF en de klant te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BF kan worden gevergd.

11.3 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BF op de betreffende klant onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Als BF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt BF haar aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst.

11.5 Als BF tot opschorting of ontbinding overgaat, is BF op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zouden kunnen ontstaan. 

11.6 Als de klant haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BF gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting voor BF tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

12 Facturatie, aanbetalingen en betalingsvoorwaarden

12.1 BF stelt voor alle opdrachten facturen op volgens de daarvoor van toepassing zijnde regels en stuurt deze naar de betreffende klant.

12.2 BF heeft het recht een redelijke aanbetaling (voorschot) in rekening te brengen bij de klant. In voorkomende gevallen, stelt BF hiervoor separate facturen en stuurt deze naar de betreffende klant. Aanbetalingen van de betreffende klant zullen door BF vermeld en verrekend worden met corresponderende vervolgfacturen van BF aan de betreffende klant.

12.3 Tenzij anders overeengekomen, zal een klant de facturen van BF uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen voldoen aan BF op de wijze zoals aangegeven op de facturen.

12.4 Als een klant de betreffende BF factuur voor een aanbetaling (voorschot) niet of niet geheel voor de vervaldatum heeft voldaan, is BF niet gehouden de opdracht, geheel of gedeeltelijk, uit te voeren.

12.5 Als een klant de betreffende BF factuur niet of niet geheel voor de betreffende vervaldatum heeft voldaan, is deze klant van rechtswege in verzuim en heeft BF het recht de wettelijke rente te berekenen aan de betreffende klant over het gehele openstaande saldo.

12.6 BF heeft dan het recht de rente te berekenen vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot de dag waarop het gehele bedrag is voldaan.

12.7 Voor herinnering(en), aanmaning(en) en sommatie(s) heeft BF het recht per keer maximaal € 100,00 (zegge: één honderd Euro), exclusief BTW, te berekenen aan de betreffende klant.

12.8 BF heeft het recht de door de klant aan BF gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

12.9 BF kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren als een klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

12.10 BF kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

12.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag en/of surséance van betaling van een klant, zijn alle vorderingen van BF op die klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

12.12 Als een klant haar verplichtingen niet nakomt, zijn alle kosten die BF maakt om te kunnen vorderen van de betreffende klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van die klant.

 

13 Aansprakelijkheid

13.1 Voor bevestigde opdrachten heeft BF een inspanningsverplichting. Als BF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling m.b.t. aansprakelijkheid is bepaald.

13.2 BF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BF is uitgegaan van door of namens de betreffende klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens aan BF bekend hoorden te zijn.

13.3 BF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.4 BF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor gevolgschade, daaronder ook begrepen (bijvoorbeeld) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de vermeend gebrekkige levering van BF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BF toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de betreffende klant heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 BF is niet aansprakelijk voor schades ontstaan door werkzaamheden van derden.

13.6 De aansprakelijkheid van BF is beperkt tot het bedrag dat een assuradeur aan BF heeft uitgekeerd.

13.7 De in deze bepaling m.b.t. aansprakelijkheid bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid van BF gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BF en/of van medewerkers van BF en/of door en/of namens BF ingezette derden.

 

14 Geschillen

14.1 In geval van geschillen tussen BF en een klant, zullen alle betrokken partijen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om deze geschillen onderling op te lossen. Geschillen tussen betrokken partijen kunnen ook het gevolg zijn van overmacht (force majeure) zoals wettelijk beschreven en aangevuld in deze algemene voorwaarden. 

14.2 Als betrokken partijen de geschillen niet onderling kunnen oplossen, kunnen partijen besluiten de hulp in te roepen van externe, onafhankelijke derde, die in een rol van arbiter een advies of een bindende uitspraak zal doen over de ontstane situatie. Alle betrokken partijen dienen gezamenlijk en unaniem te beslissen als zij een bindende uitspraak wensen. Als één of meerdere betrokken partijen geen bindende uitspraak wenst/wensen, zal de arbiter worden gevraagd een advies uit te brengen, dat vervolgens door alle betrokken partijen besproken en gebruikt zal worden om in tweede instantie de geschillen onderling op te lossen. De keuze van de eventuele arbiter dient de goedkeuring te hebben van alle betrokken partijen. De kosten van de eventuele arbiter zullen gelijkelijk door alle betrokken partijen worden gedragen.

14.3 Als bovenstaande inspanningen niet voor een definitieve oplossing voor de dan ontstane situatie heeft kunnen zorgen, zal de zaak worden voorgelegd aan een rechtbank, conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op alle opdrachten aan BF en overeenkomsten tussen BF en (een) klant(en) is/zijn het Nederlands recht van toepassing, ook als deze opdrachten en overeenkomsten geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd en/of als één of meerdere van de betrokken partijen buiten Nederland residentie heeft gekozen.

15.2 Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BF bevoegd om van eventuele geschillen tussen BF en een klant kennis te nemen en daarover te oordelen.

15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door BF geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BF totdat de klant al haar verplichtingen is nagekomen.

16.2 Een klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

16.3 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan dient de klant daarvan BF onmiddellijk op de hoogte stellen.

16.4 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en voldoende verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven aan BF of aan door BF aangewezen partijen.

16.5 De door BF geleverde zaken, die volgens lid 1 van deze bepalingen m.b.t. eigendomsvoorbehoud onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

16.6 Als BF haar in deze bepalingen m.b.t. eigendomsvoorbehoud aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft de klant onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BF en/of aan door BF daartoe aangewezen derde partijen, om alle locaties waar de eigendommen van BF zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

17 Vrijwaringen

17.1 Een klant zal BF volledig vrijwaren voor alle aanspraken van en verplichtingen jegens derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen BF en die klant schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BF toerekenbaar is.

17.2 Als BF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de betreffende klant gehouden BF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van deze klant in dat geval verwacht mag worden.

17.3 Mocht de betreffende klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van BF en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de betreffende klant.

 

18 Overmacht

18.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en, volgens de wet, ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt verstaan onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden, zoals bijvoorbeeld oorlogen of daarmee gelijk te stellen conflictsituaties, natuurrampen (bijv. aardbevingen en overstromingen), extreme weersomstandigheden, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, niet of onvoldoende functioneren van ICT infrastructuren, enz., waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan werkstakingen binnen BF en/of binnen door en/of namens BF ingezette derden, en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van dergelijke partijen.

18.3 BF heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat BF haar verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen hebben het recht hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uit te stellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan heeft elke partij het recht de overeenkomst tussen BF en de klant te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

18.5 Als BF op het moment van overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk was nagekomen of zal BF deze nog kunnen nakomen, dan mag BF voor dit deel een factuur indienen bij de betreffende klant. De klant voldoet deze factuur dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

19 Geheimhouding

19.1 Alle partijen zijn verplicht alle voor de opdracht ontvangen en/of ter beschikking gestelde en/of verworven vertrouwelijke informatie, geheim te houden en niet aan derden bekend te maken of ter inzage te geven, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van die partij die deze informatie heeft geleverd of waar die informatie over gaat. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is aangegeven door de partij die deze informatie heeft geleverd of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

19.2 Het gestelde in lid 1 van deze bepalingen m.b.t. geheimhouding is niet van toepassing als een partij door een wettelijke bepaling of door een gerechtelijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken. In voorkomende gevallen hebben partijen dan geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling, noch hebben partijen het recht de overeenkomst tussen BF en de betreffende klant te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

20 Intellectueel eigendom en auteursrechten

20.1 BF behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die BF toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

20.2 BF heeft tevens het recht de door de uitvoering van een overeenkomst door BF verworven kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij de bepalingen m.b.t. geheimhouding in deze algemene voorwaarden worden geschonden.

 

 

 

Klik hier om contact op te nemen met BoatFocus.